Servei d’atenció a l’accionista

Suggeriments i comentaris

    

datos personales
Ex. (99999999M; AAD00xxxx)
(Indiqui el número de telèfon sense espais entre les xifres)
Màxim 500 caràcters.

Tractament de dades de caràcter personal
El responsable del tractament és Caixabank, S.A., amb NIF A-08663619
Dades de contacte del delegat de protecció de dades:  www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos
Les dades sol·licitades són necessàries per a l'enviament de la informació sol·licitada i es tractaran amb aquesta finalitat, aixiacute; com per complir les obligacions normatives requerides.
Aquestes dades es podran comunicar a autoritats i organismes públics per al compliment d'una obligació legal requerida, així com a proveïdors de serveis i a tercers necessaris per a la gestió i l'execució de la seva sol·licitud.
Les dades es tractaran mentre romanguin vigents les relacions derivades de la sol·licitud i es conservaran (durant el termini de prescripció de les accions derivades d'aquestes relacions) amb l'únic objectiu de complir les obligacions legals requerides i per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
Exercici de drets i reclamacions davant l'autoritat de protecció de dades
El titular de les dades podrà exercir els drets amb relació a les seves dades de caràcter personal, d'acord amb la normativa vigent, a les oficines de CaixaBank, a l'APARTAT DE CORREUS 209-46080 VALÈNCIA o a www.CaixaBank.com/ejerciciodederechos, indicant la referència "Dret Protecció de Dades ACCIONISTES". Donada l'especialitat d'aquesta informació, si Vostè exercita una sol·licitud genèrica de drets davant CaixaBank, S.A., aquesta informació no apareixerà reflectida.
Així mateix, pot adreçar les reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).